Top.Mail.Ru
The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

انستیتوها و دانشکده ها

دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دارای ۱۰ دپارتمان علمی بزرگ به شرخ مختصر ذیل می باشد، دارد:

۱ - دپارتمان زبان دوم خارجی دارای برنامه آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان دانشکده های زبان های فرانسوی و آلمانی و، همچنین، آموزش زبان فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و دیگر زبان ها برای دانشجویان دانشکده زبان انگلیسی دارد.

۲ - دپارتمان آموزش تئاری زبان که در زمینه روش آموزش زبان خارجی برای اساتید فعالیت می کند.

۳ - دپارتمان علوم انسانی و علوم اجتماعی و اقتصادی شامل تجربه اساتید و متخصصین تاریخ، جغرافیای، منطقه شناسی، فلسفه، منطق برای مقررات برنامه آموزشی دانشجویان دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو برای پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. 

۴ - دپارتمان روانشناسی و انسانشناسی آموزشی برای دانشجویانی که در حوزه تربیت معلم و روانشناسی درس می خوانند.

۵ - دپارتمان ادبیات که یکی از قدیمی ترین دپارتمان در دانشگاه می باشد دوره ها برای دانشجویان زبان ارایه می دهد.

۶ - دپارتمان روسی که نه تنها دانش زبان مادری دانشجویان را تقویت می کند بلکه برای درک بهتر قانون اصلی که برای همه زبان ها رایج می باشد، فعالیت خودش را انجام می دهد.

۷ - دپارتمان فلولاژی کلاسیک آموزش زبان لاتین  که ریشه تعداد زیادی از زبان های اوروپای هست، دارد. 

۸ - دپارتمان زبانشناسی و زبانشناسی تطبیقی با انستیتوی زبانشناسی آکادمی علوم همکاری دارد.

۹ - دپارتمان تربیت بدنی در حل نیازمندی های جوانان در حوزه ورزش فعالیت می کند.

۱۰ - دپارتمان تربیت نظامی برای تقویت مهارت ها و دانش های که نقش کلیدی برای کسانی که در رشته تامین نیاز های زبانی در فعالیت نظامی انتخاب کرده اند.